en Xarxa

Metodologies interactives,
dinàmiques i motivadores.

en Xarxa integra els materials didàctics necessaris perquè, de forma global, es construeixi el coneixement aprofitant tots els mitjans i materials en els seus formats més adequats per a cada aprenentatge.

en Xarxa fomenta el respecte, la igualtat i el tractament no sexista dels continguts i les activitats per desmuntar prejudicis, estereotips i actituds de caràcter discriminatori.

Edubook en Xarxa permet una integració àgil, ràpida i senzilla amb Moodle, Moodle Centros i Google Classroom
Moodle Moodle Centros Google Classroom
en Xarxa
1
Començo, per activar els coneixements previs.
en Xarxa en Xarxa
A l'inici de cada tema es planteja la rutina de pensament.
Un Youtuber a l'aula!
Vídeos motivadors que introdueixen el tema i activen els coneixements previs.
Començo
La fase de presentació inclou uns elements gràfics que es treballen amb una rutina de pensament que permet a l'alumnat activar els seus coneixements previs.
2
Penso històricament / Penso geogràficament, on es desenvolupen els continguts amb diferents tipus d'activitats.
en Xarxa
en Xarxa
Fonts històriques o geogràfiques que permeten la reconstrucció, l'anàlisi i la interpretació dels esdeveniments i l'espai.
Continguts distribuïts en blocs, amb alguns documents per estructurar-ne la informació.
Mapes, il·lustracions, gràfics, esquemes, etc., que complementen el contingut dels apartats.
Activitats classificades segons els processos cognitius: conèixer, aplicar i raonar.
Activitats que permeten a l'alumnat construir la seva pròpia representació del passat i ser capaç de contextualitzar els fets a través de les competències històriques.
en Xarxa
  • Continguts digitals
  • Vídeos motivadors
  • Activitats digitals
  • Animacions i infografies
Animacions 3D!
Vídeos narratius amb activitats per consolidar-ne els coneixements.
Penso històricament i geogràficament
En aquesta segona fase es desenvolupen els continguts amb diferents tipus d'activitats, classificades segons els processos cognitius, les competències bàsiques i les competències de pensament geogràfic o històric.
3
M'avaluo, síntesi i consolidació dels coneixements i competències treballats.
en Xarxa
A la part final s'avaluen les competències treballades.
Avaluem i consolidem en xarxa el coneixement adquirit.
M'avaluo
En l'última fase s'inclouen activitats per tal que l'alumnat sintetitzi i consolidi els coneixements i competències desenvolupats al llarg del tema.

PMAR

Quaderns d'activitats de Geografia i Història


Quaderns d'activitats específics per treballar els diferents continguts de Geografia i Història.

PMAR

Geografia econòmica. Quadern d'activitats

ISBN: 978-84-682-5362-6

PMAR

Geografia física. Quadern d'activitats

ISBN: 978-84-682-5933-8

PMAR

Geografia humana. Quadern d'activitats

ISBN: 978-84-682-5361-9

PMAR

Història Medieval. Quadern d'activitats

ISBN: 978-84-682-5359-6

PMAR

Història Moderna. Quadern d'activitats

ISBN: 978-84-682-5360-2

PMAR

Prehistòria i Història Antiga. Quadern d'activitats

ISBN: 978-84-682-5517-0Obres literàries de caràcter històric i cultural

Descobreix les obres literàries de caràcter històric i cultural de les col·leccions de literatura Vicens Vives classificades segons les grans etapes històriques.